دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992

Published on Author adminwebLeave a comment

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992

پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ

این پرسشنامه شامل 65 گویه می‌باشد و به وسیله استرنبرگ و واگنر[1] (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه پاسخ هر گویه روی یک مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای (گزینه 1زمانی که عبارت اصلاً در مورد شما صدق نمی‌کند و گزینه 7 زمانی که عبارت کاملا در مورد شما صحیح است) نمره‌دهی می‌شود و هر پنج سئوال یکی از سیزده سبک تفکر زیر را ارزیابی می‌کند. 1) سبک قانونی (هنگام تصمیم‌‌گیری متکی به ایده‌ها و عقاید خود هستم)، 2) سبک اجرایی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، قوانین ثابتی را دنبال می‌کنم)، 3) سبک قضاوتی (هنگام تصمیم‌گیری نقطه نظرات متضاد را مقایسه می‌کنم)،4) سبک کلی ( تکالیفی را دوست دارم که تأکیدی روی جزئیات نداشته باشد)، 5) سبک جزئی (به نظر من در بحث یا نگارش یک موضوع جزئیات مهم‌تر از تصویر کلی است)،

6) سبک آزاد‌اندیش (موقعیت‌هایی را دوست دارم که بتوانم روش‌های جدیدی را برای انجام کارها به کار ببرم)، 7) سبک محافظه کار (دوست دارم کارها را به روشی انجام دهم که در گذشته انجام شده است)، 8) سبک سلسله مراتبی (هنگام شروع کار، فهرستی از کارها را تهیه می‌کنم و به ترتیب اهمیت آنها را انجام می‌دهم)، 9) سبک فرد سالار ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، روی یک ایده اصلی تأکید می‌کنم)، 10) جرگه سالار (کارکردن روی تکالیفی که مورد تأیید همسالانم است را ترجیح می‌دهم)، 11) سبک هرج و مرج طلب ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، هر چه به ذهنم بیاید را مورد استفاده قرار می‌دهم)، 12) سبک درونی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، تنها از ایده‌های خودم استفاده می‌کنم)، 13) سبک بیرونی (دوست دارم در فعالیت‌هایی شرکت کنم که با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشم). هر چه نمره فرد در هر یک از زیر مقیاس‌ها بیشتر باشد آن سبک بیشتر معرف آن شخص می‌باشد و بر عکس.

ژانگ و استرنبرگ (2005) این 13 نوع سبک تفکر را در 3 نوع متفاوت مفهوم‌سازی کردند. سبک‌های نوع اول (از قبیل: قانونی، قضاوتی، کلی، سلسله مراتبی و آزاد اندیش) مواد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند و دومین نوع سبک‌های تفکر (از قبیل اجرائی، جزئی، تک قطبی، محافظه کار) به پردازش اطلاعت ساده نیاز دارند سبک‌های نوع سوم (هرج و مرج طلب، جرگه سالار، درونی، بیرونی) بسته به تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پاستیگلبیون،2001).

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های تفکر

شواهد تجربی زیادی از روایی تئوری اصلی استرنبرگ و همچنین از مفهوم‌سازی دوباره آن به 3 نوع سبک تفکر حمایت می‌کند (بتورت[2]،2007). ژانک (2009) آلفای کرونباخ را برای هر یک از زیر مقیاس‌ها به ترتیب زیر گزارش کرده است. قانونی (78/0)، اجرایی (74/0)، قضاوتی (76/0) ، کلی (63/0) جزئی (67/0)، آزاد اندیش (85/0) محافظه کار (74/0) فرد سالار (63/0) جرگه سالار (75/0) هرج و مرج طلب (65/0)، درونی (78/0) و بیرونی (77/0).

نتایج پژوهش شکری، کدیور، فرزاد، دانشورپور (1386) که با هدف بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه سبک های تفکر انجام شد نشان داد که الگو های تحلیل عامل تاییدی بر ارزش قابل قبولی برای ساختار مکنون TSIدر سطح سوال و در سطح خرده مقیاس های سبک های تفکر نوع اول، دوم وسوم به دست داد.در پژوهش فرزاد و همکاران(1386) ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک‌های تفکر قانونی، اجرائی، قضاوتی، کلی، جزئی، آزاد اندیش، محافظه کار، درونی، بیرونی، سلسله مراتبی، تک قطبی، جرگه سالار، هرج و مرج طلب به ترتیب 78/0، 64/0 ، 69/0، 75/0 ، 59/0، 82/0، 81/0، 71/0، 84/0، 83/0، 63/0، 72/0، 84/0 گزارش شد.1– Sternberg & Wagner

1 – Betoret

2– The Adult- Adolescent Parenting Inventory

1 – Conners, Whiteside- Mansell, Deere, Ledet, Edwards

1 – Naata, schooling, Rapee, Abbott, Spence, waters.

پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر فرم كوتاه (TSI) – …

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ – پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر فرم كوتاه (TSI) در سال 1992 ساخته شده و با روایی و پایایی و نمره گذاری کامل آماده دانلود می باشد.

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ ، دانلود پرسشنامه … – …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ فرم کوتاه. نام نویسنده: استرنبرگ و واگنر. نام لاتین: سال انتشار: 1992. پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ فرم کوتاه. توضیحات: …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن، اﻋﺘﺒﺎر، رواﯾﯽ و ﻧﺮم ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳ

ﭼﮑﯿﺪه. در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن،. اﻋﺘﺒﺎر،. رواﯾﯽ وﻧﺮم ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨﺮ ﺑﺮ روي. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي وراﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧ. ﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ. 194. ﻧﻔﺮﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت. 7. درﺟﻪ اي ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﺷﺪه،. ﺷﺎﻣﻞ. 104. ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت. 5. درﺟﻪ اي ﻧﻤﺮه …

پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر (نسخه کوتاه) – …

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – پرسشنامه سبک هاي تفکر، يک آزمون مداد و کاغذي است که شامل 65 سوال مي باشد و به وسيله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحي شده که در آن پاسخ هر سوال بر روي يک مقياس 7 درجه اي مشخص مي شود. اين پرسشنامه با استفاده از مقياس ليکرت با نمره هاي (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7) براي هر گزينه نمره گذاري مي شود. در اين پرسشنامه هر 5 …
وارد نشده: استاندارد

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ | مادسیج

۲۰ تیر ۱۳۹۲ – دریافت پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید. این پرسشنامه ۳۷ گویه دارد.
وارد نشده: 1992

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – سِرمِت مقاله

۶ بهمن ۱۳۹۵ – پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. پرسشنامه سبک های تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8 سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال …

[PDF]ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ اي راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﺮرﺳ

توسط بخشایش – ‏2012 – ‏مقالات مرتبط
دوﻟﺘﻲ ﻳﺰد و. 130. داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻳﺰد اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ از ﻧﻤ. ﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨﺮ،. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي … ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ … 92. ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮ. د ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 1. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ. ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

[PDF]رابطه سبک‌های تفکر با عزت نفس در دانش‌آموزان دختر … – …

ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ. دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ،. 200. ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﻴﺎس. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ. -. ﺑﻌﺪ ﻛﺎرﻛﺮد. (. اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و واﮔﻨﺮ،. 1991. ) ….. ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. اﻳـﺪ . و رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي. ﺗﻔﻜﺮ اﺟﺮاﻳﻲ. اﻃ(. ﺎﻋﺖ ﭘﺬﻳﺮ. ،). ﻣﺠﺮي و ﻗﻀﺎﻳﻲ. (. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﮔﺮ. ،). ﻗﺎﻧﻮن. ﮔﺬار. اﻧﻪ. (. ﺧﻼق. ) وﻛـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ.

[PDF]نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در رابطه‌ی بین سبک‌های تفکر و …

descriptive statistics such as mean and standard deviation and parameters of inferential statistics and path analysis were applied using … اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪﻧﺪ. و. ﺑﻪ. ﺳﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. اﺿﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤ. ﯽ. و. ﻫﻤﮑﺎران. (. 1375. ،). ﺧﻮدﺗﻨﻈ. ﻤﯿ. ﭘﯽ. ﻨﺘﺮﯿ. ﭻﯾ. دو. ي. ﮔﺮوت. (. 1990. و). ﺳـﺒﮏ. ﻫـﺎ. ي. ﺗﻔﮑـﺮ. اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ. و. واﮔﻨـﺮ. (. 1992. ) ﭘﺎﺳﺦ. دادﻧﺪ . ﺳﭙﺲ. از. روش. ﻫﺎ. ي. آﻣﺎر.

[DOC]پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر … – …

با توجه به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی و بر اساس جدول مورگان ، ابتدا از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز به قید قرعه ناحیه 4 آموزشی انتخاب شد ، سپس 375 نفر ( 191 دختر و 184 پسر ) از دانش آموزان این ناحیه ، پرسشنامه خلاقیت عابدی ( 1372 ) و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر ( 1992 ) را تکمیل …

سبک تفکر – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک تفکر والدین با میزان پذیرش کودکان کم‌توان ذهنی، درخودمانده و عادی است. در این پژوهش با در نظر …. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامۀ سبک تفکر استرنبرگ و واگنر ( 1992 )، استفاده شد. … ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد سبک‌های تفکر(استرنبرگ) بوده و پرسشنامه محقق ساخت .

ﺑﻴﻨﺎ آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ و ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ داﻧﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺑﻌﺎد دروﻧﻲ

ﻫﺎي. ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨﺮ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي و در ﻣﺤﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه. ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ . ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ …. 1992(. ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد اﺿـﻄﺮاب را در اﻓـﺮاد. دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده. (اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺎﺳﻲ،. 1388. ). ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻤﻮدي. ) 1385(. ﺣﺎﻛﻲ از. آن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ …

رابطه سبک های تفکر – پایگاه علمی ویراساینس

برای جمع آوری داده ها از نمونه مورد مطالعه از سه پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر، راهبردهای یادگیری assist و عملکرد تحصیلی درتاج استفاده گردید. داده ها با استفاده ازنرم افزار spss و با روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه مدل ورود (اینتر) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که: بین تمام سبک های تفکر و …

پایان نامه بررسی روابط بین سبک‌ های تفکر و رویکرد‌های …

پایان نامه بررسی روابط بین سبک‌ های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه منطقه یک تهران پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد … ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر (1997) و پرسشنامه فرایند مطالعه تجدید نظر شده دو عاملی بیگز و کمبر و لانگ (2001).

مقایسه میزان مشارکت دبیران در مدیریت با توجه به سبک‌های …

توسط نقی پور – ‏2017
به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه میزان مشارکت در مدیریت حسینی (1389) در مقیاس هفت درجه‌ای لیکرت استفاده شد. میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه سبک‌های تفکر96/0α = و میزان مشارکت در مدیریت 94/0α = به دست آمد. روش تحقیق …

[PDF]اصل مقاله

۲۷ بهمن ۱۳۹۰ – ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﮕﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. ) 2000(. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ. اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و واﮔﻨﺮ. ) 1992(. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻮع اول ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﻴ. ﻦ اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دارد. (p=0.001) . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ اﻫﺪاف ﺗﺒﺤﺮي ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻮع اول. در ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺎدي.

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن – فصلنامه پژوهشها و مطالعات …

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﻮت. (. 1998. ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨﺮ. (. 1991. ) اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ. آوري. ﺷﺪ . داده. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي. آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ….. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﮔﺮوه. ﺗﻌﺪاد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺣﺪاﻗﻞ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. دﺧﺘﺮ. 123. 03/130. 06/12. 00/93. 00/153. ﭘﺴﺮ. 78. 06/125. 57/14. 00/84. 00/153. ﮐﻞ.

بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش …

بدین منظور 200 دانش‌آموز از مدارس عادی، و 150 دانش‌آموز از مدارس تیزهوشان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (2000) و پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک تفکر نوع اول نقش میانجی را در رابطه بین اهداف پیشرفت و …

فروشگاه ویدا فایل پرسشنامه گرایش به نماز در دانش آموزان

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر TSI(فرم کوتاه 36 سوالی) پرسشنامه ی سبک های تفکر برای سنجش سبک های تفکر، از پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر (1991) استفاده شده است. با توجه به کثرت سوالات این پرسشنامه و عدم توجه کافی آزمودنی ها هنگام پاسخ دادن به سوالات، اصل پرسشنامه سبک های تفکر …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – فایل استور

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر. طریقه نمره گذاری پرسشنامه سبک های تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8 سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس 7 درجه ای لیکرت مشخص می شود. روش نمره گذاری هر گزینه بر طبق …

مقایسه میزان مشارکت دبیران در مدیریت با توجه به سبک‌های …

۳ آبان ۱۳۹۵ – به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه میزان مشارکت در مدیریت حسینی (1389) در مقیاس هفت درجه‌ای لیکرت استفاده شد. میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه سبک‌های تفکر 0/96 =α و میزان مشارکت در مدیریت 0/94=α به دست آمد.

[PDF]علی مهدوی شکیب1* محمدرضا آهنچیان2** – نشریه پژوهش در نظام …

پرسشــنامه ســبک های تفکر )استرنبرگ، 1997( و ســبک رهبری تحولی )بس و اولیو، 1985( استفاده شد. داده ها در. سطح آمار … گرایش بیشــتری داشته اند و در ســبک های تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی در مقایسه با دیگر سبک ها ….. ســبک های تفکر اســترنبرگ و واگنر )1992( برای اندازه گیری و مشخص نمودن نوع سبک.

[PDF]ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻔﻜﺮ و ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻓﺮ – دانشگاه تهران

توسط پورقاز – ‏2011
۱۶ خرداد ۱۳۸۹ – در اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ دو ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺷـﻴﻮه. ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨـﺮ و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ. ي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮد . داده. ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻢ. ﺑﺴﺘﮕﻲ …. 92. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل. ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻮ. ﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ اﺳﺖ. : . 1. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ . 2. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و وﻳﮋﮔﻲ.

بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک‌های …

برای گردآوری دادهها، پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه سبکهای تفکر در تدریس گریگورنکو و استرنبرگ (1993) به کار برده شد. دادهها بهکمک ضریب همبستگی و روش تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. تحلیل دادهها نشان داد که ناهمخوانی سبکهای تفکر دانشجو- استاد در بعد محافظهکارانه و قانونگذار، پیشرفت …

Open J-Gate – فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی – دانشگاه …

برای گردآوری دادهها، پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه سبکهای تفکر در تدریس گریگورنکو و استرنبرگ (1993) به کار برده شد. دادهها بهکمک ضریب همبستگی و روش تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. تحلیل دادهها نشان داد که ناهمخوانی سبکهای تفکر دانشجو- استاد در بعد محافظهکارانه و قانونگذار، پیشرفت …

[PDF]پیش بینی میزان ﺧﻼﻗیت براساﺱ سﺒﻚ ﻫای تفﻜر دانش آموزان ان – …

تفکر استرنبرگ- واگنر )1992( را تکمیل کردند. بین س بک های … ســﺒـﻚ ﻫــایتفﻜـــر. پیش بینی میزان ﺧﻼﻗیت. براساﺱ سﺒﻚ ﻫای تفﻜر دانش آموزان. ان. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰﻳوﻧﺲ‌ﻓاتﺤﻰ، . ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺩکتر‌مﺤﻤﺪ‌سعﻴﺪ‌ﻋﺒﺪﺧﺪاﻳﻰ، . ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ….. سبک های تفکر یاد شده، س بک تفکر قضایی با ضریب استاندارد شدة. 0/762 پیش …

بررسی روابط بين سبك‌های تفكر و رويكرد‌های يادگيری با …

ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه سبك تفكر استرنبرگ واگنر (1997) و پرسشنامه فرايند مطالعه تجديد نظر شده دو عاملي بيگز و كمبر و لانگ (2001). همچنين براي متغير پيشرفت تحصيلي ميانگين كل نمرات سال گذشته آنها از طريق دفتر دبيرستانهاي مورد مطالعه جمع آوري شد. به منظور توصيف داده‌هاي پژوهشي از محاسبه شاخص‌هاي پراكندگي …

مقاله تعامل کارکرد سبک های تفکر و رشته تحصیلی …

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های سبک تفکر استرنبرگ واگنر ( 1992 ) و رضایت تحصیلی شیخ الاسلامی احمدی ( 1390 ) می باشد . داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی و آزمون تحلیل واریانس دو راهه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس دو راهه نشان داد که عملکرد …

پرسشنامه های علمی – پژوهشی

پرسشنامه سنجش طرز تفکر بر اساس نظریه آلیس – 25 سوالی . پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ – 104 سوالی. پرسشنامه اختلال تفکر- 17 سوالی. پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر(5 بعد) – 40 سوالی. پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر – 80 سوالی. پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر نسخه 104 و 60 آیتمی.

7 – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: …

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (1992) و پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985)، بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک تفکر و رهبری تحولی به ترتیب 92/. و 98/0 به دست آمد. دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمونهای ضریب …

فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، – Magiran

۲۶ بهمن ۱۳۹۱ – بررسي تاثير سبك مديريت مديران بر ميزان مشاركت اولياء در مدارس راهنمايي دخترانه شهر سنندج غلامعلي احمدي ، شوبو … بررسي رابطه ويژگي هاي سبك رهبري خدمت گزار مديران مدارس متوسطه با توانمند سازي دبيران … بررسي رابطه سبك تفكر مديران آموزشي با سبك رهبري تحولي آنان بر اساس مدل بس و اوليو علي مهدوي …

[DOC]3-6- روش تجزیه و تحلیل داده

اما با توجه به بررسیهای به عمل آمده هیچکدام تاثیر همزمان فرآیند مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و سبک تفکر خلاق درکسب مزیت رقابتی را بررسی ننمودهاند. در این راستا با تلفیقی از مدل …… در این پژوهش از 2 “پرسشنامه Thi Nguyet Que Nguyen ” و “پرسشنامه سبک تفکر خلاق استرنبرگ – واگنر” استفاده شده است. مقیاس اندازهگیری …

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و …

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92 … ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر با پایایی ضریب آلفای کرونباخ 1/94 درصد و پرسشنامۀ تغییر ساعتچی و کامکاری با پایایی ضریب آلفای کرونباخ 87 …

دانلود پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

۲۱ خرداد ۱۳۹۵ – فایل حاضر در فرمت: داک و در حجم: 13 کیلو بایت و در 6 صفحه طراحی و تهیه شده است. توضیحاتی در مورد فایل: پرسشنامه سبک های تفکر دارای 40 سوال می باشد که به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر کدام از 8 سوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سوال روی یک …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فصلنامه علمی – پژوهشی …

ابزارهای جمع آوری دادههای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته سنجش کیفیت تدریس با 27 عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ 861/0، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر، …. به منظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامهی سنجش سبکهای تفکر (استرنبرگ-واگنر، 1991) و پرسشنامهی سنجش منابع قدرت مدیران (هینکین و شرایخیم، 1989) استفاده …

مقایسه خلاقیت هیجانی و سبک های تفکر دانش آموزان تیزهوش و …

۱۸ آبان ۱۳۹۱ – پرسشنامهی سبك‌هاي تفكر: پرسشنامه سبك‌هاي تفكر، يك آزمون مداد- كاغذي است كه از 65 سؤال تشكيل شده است. اين ابزار به وسيله استرنبرگ و واگنر(1992) طراحي شده است و در آن پاسخ هر سؤال روي يك مقياس 5 درجه‌اي (كاملاً موافقم- خيلي موافقم- تا حدودي موافقم- خيلي مخالفم- كاملاً مخالفم) مشخص مي‌شود. در اين پرسشنامه هر 5 …

پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ – فروش فایل های ناب – …

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ – پرسشنامه رایگان سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر – پرسشنامه رایگان … پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر فرم كوتاه (TSI) در سال 1992 ساخته شده … 13 سپتامبر 2015 … پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(TSI) – فرم کوتاه … این پرسشنامه دارای ۶۵ سوال بوده و هدف آن بررسی سبک های تفکر …

مطالب ابر پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. پرسشنامه سبک های تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8 سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس 7 …

پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز

توضیحات: پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز. سازنده و سال ساخت: کوگلر و جونز– بین سال های ۱۹۸۸تا ۱۹۹۲. سوالات: 45 سوال. دارای 3 خرده مقیاس: معیارهای اخلاقی، خصیصه گناه و حالت گناه. شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس تفکیک نشده است. شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد. شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 …

پرسشنامه سبک تفکر – فروشگاه فایل های پرفروش …

۹ اسفند ۱۳۹۵ – پرسشنامه پرسشنامه سبک تفکر (104سوال) شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم دانلود کامل برترین فایللینک منبع و پست :پرسشنامه سبک …

دانلود پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر … – …

۷ اسفند ۱۳۹۴ – پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی) پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های … در مربی های ورزشی) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc پرسشنامه سبک های تفکر که دربرگیرنده 40 پرسش است و بدست استرنبرگ و واگنر (1992) …

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه – طراحی پرسشنامه-دانلود پرسشنامه- انجام پروپوزال رشته مدیریت- مشاوره در انجام پایان نامه.

[PDF]ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮ – پژوهشی …

۴ شهریور ۱۳۹۵ – ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﺒﮏ. ﻫـﺎي ﺗﻔﮑـﺮ اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨـﺮ. )1992(. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻨﺘـﺮﯾﭻ و دﯾﮕـﺮوت. ) 1990(. و ﻣﻘﯿـﺎس اﻫـﺪاف ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﺧـﻮ. ) 2010(. ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ ادراك اﻫﺪاف ﺗﮑﻠﯿﻒ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد دارد و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي. ﺗﺮي ﺑـﺮاي دﻻﯾـﻞ آﻣـﻮزش. ﮔﺮاي اﻫﺪاف ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ.

[PDF]ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ

ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﺑﺮﺭﺳ. ﻲ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑ. ﻦﻴ. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎﻱ. ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﺑﺮﺧ. ﻲ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎﻱ. ﻃ. ﺒﻘـﻪ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ. ﻲ. ﺑـﺎ. ﻴﭘ. ﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ. ﻠﻴ. ﻲ. ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫ. ﻲ. ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻮﺩ . ﺑﺪﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ. ,. ﺗﻌﺪﺍﺩ. 102. ﺩﺍﻧـﺶ. ﺁﻣـﻮﺯ. (. 48. ﺩﺧﺘـﺮ ﻭ. 54. ﭘﺴﺮ. ) ﺍﺯ. ﻛﻼﺱ. ﻫﺎ. ﻱ. ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻠﻤ. ﻦﻴ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎﻱ. ﺗﻔﮑﺮ. (. TSI. ,. ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﻧﺒﺮﮒ ﻭ ﻭﺍﮔﻨﺮ. 1992. ) ﺭﺍ ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﮑﻤ. ﻞﻴ. ﻛﺮﺩ. ﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻝ. ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ …

پرسشنامه سبک های تفکر در مربیان ورزشی – پاورپوینت – …

دانلود پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی، در قالب فایل word و شامل 40 گویه و 5 مولفه، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده. پرسشنامه سبک های تفکر در مربیان ورزش که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – سیستم …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی) در ۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. پرسشنامه سبک های تفکر که شامل ۴۰ سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (۱۹۹۲) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر ۸ سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس ۷ درجه …

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ …

۷ ساعت پیش – پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ. این پرسشنامه شامل ۶۵ گویه می‌باشد و به وسیله استرنبرگ و واگنر[۱] (۱۹۹۲) طراحی شده است. در این پرسشنامه پاسخ هر گویه روی یک مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای (گزینه ۱زمانی که عبارت اصلاً در مورد شما صدق نمی‌کند و گزینه ۷ زمانی که عبارت کاملا در مورد شما صحیح است) نمره‌دهی می‌شود …

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) ایندربیتزن و …

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ – مرکز روانشناسی بانو : پایگاه تخصصی فایل های مفید دانلودی.

بررسی و مقایسه سبک تفکر دانش آموزان پسر دبیرستانی …

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنام‍ سبک تفکر استرنبرگ و واگنر ( 1992 ) ، استفاده شد .این پرسشنامه از 13 خرده آزمون تشکیل شده است و هر خرده آزمون دارای 8 سوال است که سبک تفکر را اندازه می گیرد .نمره گذاری آن به صورت مقیاس 7 درجه ای ) همیشه اصلا ( می باشد .دامن‍ ضریب پایایی این پرسشنامه بین 40/0 تا 80/0 می باشد .اعتبار …

پاسخ\-فعالیت\-های\-کتاب\-تفکر\-وسوادرسانه\-ای\-دهم … – …

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی قیمت فایل فقط 3,500 تومان پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی پرسشنامه سبکهای تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8 سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار میهد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس 7 درجهای …

پرسشنامه,پاورپوینت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,فصل دوم …

پرسشنامه,پاورپوینت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,فصل دوم تحقیق,طرح,گزارش,مقاله,پروژه,آزمون,آمار,درس,آموزش,نقشه,جزوه,2016 …. نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس تحلیلگر و برنامه نویس سیستم به همراه پاسخنامه. قیمت 8000 ….. پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی).

برچسب آمار – شعبه ویژه و ایستگاه ناب و تمام عیار پروژه های …

پرسشنامه,پاورپوینت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,فصل دوم تحقیق,طرح,گزارش,مقاله,پروژه,آزمون,آمار,درس,آموزش,نقشه,جزوه,2016 · نظرات: 0 ….. پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) ایندربیتزن و فوستر (1992). پرسشنامه مهارت های ….. پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی). پرسشنامه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *