دانلود فایل پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

Published on Author adminwebLeave a comment

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 209 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، 1391). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، 1392).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، 1997؛ ترجمه فرجاد،1382). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، 2000،به نقل ازاستیل ، 2007). همچنین بالکیس و دورو (2007) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، 1984؛ جوکار، 1386).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، 1995). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تكالیف چالش انگیزی كه فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تكالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌كنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، 2007).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تكالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الكساندر و انوگبازی ، 2007).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش. 8
فرضیه‌های پژوهش. 8
متغیرهای پژوهش . 8
تعریف مفاهیم پژوهش. 9
روش پژوهش .
جامعه آماری پژوهش .
نمونه و روش نمونه‌گیری .
ابزار پژوهش .
روش اجرای پژوهش
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش .
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اهمال …

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان · روانشناسی; ۹۰ … پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه بر تصمیم گیری و کمال گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد خودکارامدی تحصیلی و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد خودکارامدی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی موارد زیر درسایت یافت شد.

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی …

دانلود و دریافت فایل پایان نامه خودکارآمدی,پایان نامه اهمال کاری تحصیلی,بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه,علل اهمال کاری,اختلال شخصیتی,ویژگی شخصیتی,سبک‌‌های مقابله ای,اهمال کاری,تعاریف خودکارآمدی,ابعاد خودکارآمدی.

پروپوزال اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای …

▶ 0:13

۱ روز پیش
دانلود مقاله http://ampf.ir/ap/12586   تلگرام: @ampf_ir   پروپوزال آماده روانشناسی، پروپوزال مهارتهای ارتباطی، شیوه های خود کنترلی، پرخاشگ.

پایان نامه آماده اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری …

۲۲ بهمن ۱۳۹۶ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ …

مقاله بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی …

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان است. بدین منظور نمونه ای به…
وارد نشده: پروپوزال ‏خودکارآمدی

6 – پایان نامه ها

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحیلی دختران مقطع راهنمایی شهر یزد, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی ومشاوره … رابطه خودکار امدی و اضطراب اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی …
وارد نشده: پروپوزال

[PDF]اثربخشی آموزش مدیریت تعلل بر افزایش خودکارآمدی … – …

توسط SM Golestaneh – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ اﺟﺘﻨﺎب از. ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﻌﻠﻞ ورزي ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد. 30. دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ….. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎر. ي. در اﻧﺠﺎم. ﺗﮑﺎﻟ. ﯿ. ﻒ و ﮐﺎرﻫﺎ دﻻ. ﯾ. ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﯽ. دار. د، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و. داﻧﺸﺠﻮ. ﯾ. ﺎن از ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و ﺧﻮدﺗﻨﻈ. ﻢﯿ. ﮔﺮ. ي. ﮐﺎﻓ. ﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. و ﻫﻤ. ﯿ. ﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﺎل آﻧﻬﺎ در …
وارد نشده: پروپوزال

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۰۸/۰۶ – …

۲۰ دی ۱۳۹۶ – پروپوزال آقای حسینعلی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رفتار دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم … پروپوزال خانم زهرا مصیبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی طرحواره درمانگری بر اهمالکاری تحصیلی و ناگویی …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد راهبرد های انگیزشی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد راهبرد های انگیزشی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد راهبرد های انگیزشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید. … پروپوزال رابطه بین راهبردهای مقابل های و جهت‌ گیری هدفی با اهمال‌ کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اردبیل · روانشناسی; ۱۲.

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

۹, مقایسه سازگاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مدارس ویژه و تلفیقی, مریم قریب, کارشناسی ارشد, کارشکی, ۱۳۹۴/۰۴/۲۲. ۱۰, مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوه‌ی شناختی- رفتاری مایکن بام بر ادراک حل مسئله و سازگاری دانش آموزان پسر مدارس شبانه روزی با عادی, مهدی ارخودی قلعه نوئی, کارشناسی …

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی

پروپوزال رابطه بین راهبردهای مقابل های و جهت‌ گیری هدفی با اهمال‌ کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اردبیل · پایان نامه … پایان نامه بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی … پروپوزال اثر بخشی آموزش والدین بر مبنای فرزند پروری و بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی.

[PDF]2932 / 24 / 42 مورخ 482 پروپوزال های کارشناسی ارشد مصوب …

مدیریت. آموزشی. 392537193. محمد رضا. رستگار. بررسی رابطه ارزیابی عملکرد آموزشی و عزت نفس اساتید با. عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاهی فرهنگیان شیراز … آموزشی. 302313331. حسن. کوهی. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با موانع. سازمانی کارکنان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس. دکتر رضا.

فارسی – مشاهده فعالیت – دانشگاه علامه طباطبایی

تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش¬آموزان، پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 2، 18، 1396/09/23; سلیمانی مجید، سعدی پور اسماعیل، …. sadipour Esmaeil, Delavar Ali, khoshnevisan zahra, the effectiveness of help seeking on academic self efficacy, Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 4, 7, …

[XLS]پروپوزال های بررسی شده کارشناسی ارشد روانشناسی – دانشگاه …

38, 36, زهرا طاهری, 940457094, بالینی, 1395/10/25, 1395/10/28, اثربخشی آموزش مهارتهای مطالعه بر روی میزان اضطراب امتحان و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه اول شهر آبیک … 1395/09/03, 12, 1395/09/23, اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اهمال کاری و سازگاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول آموزش و پرورش استان البرز …

دانلود کامل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اهمال …

۱۶ مهر ۱۳۹۶ – تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان · مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و … … پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان … … مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان. پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه بر تصمیم …

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی …

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ – تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با ….. نامه/…/پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان-پایه-ششم Cachedبرای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پایه … پایان نامه رابطه …

پروپوزال فرایند شناختی – آرام داک

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پروپوزال با موضوع فرایند شناختی در سایت یافت شد که این پروپوزال ممکن است مرتبط با یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باشد.

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان *** پایان نامه منحصر به فرد بصورت جامع و کامل و در قالب فرمت ورد همراه با پرسشنامه و پروتکل درمانی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم …

پروپوزال وزن – دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پروپوزال با موضوع وزن در سایت یافت شد که این پروپوزال ممکن است مرتبط با یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باشد.

[XLS]پایان نامه ها – دانشگاه شهید بهشتی

16, 15, بررسی رابطه بین سبک مدیریت آموزشی و عوامل نگهداری با ادامه خدمت کارکنان آموزشی دبیرستانهای دخترانه مشهد, جمیله خراسانی, دکتر زهرا صباغیان, محمد صادق تهرانیان ، محمد حسن پرداختچی, 1376, مدیریت آموزشی, ارشد. 17, 16, بررسی مقایسه ای اشتغال به تحصیل دانش آموزان در شاخه های فنی حرفه ای کار دانش و نظری شهرستان خوی …

پروپوزال نارسایی هیجانی – دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه …

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پروپوزال با موضوع نارسایی هیجانی در سایت یافت شد که این پروپوزال ممکن است مرتبط با یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باشد.

گروه آموزشی روانشناسی بالینی – دکتر حمید پورشریفی

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۸۰ الی مهر ۱۳۸۶، (کسب دومین رتبه در امتحان ورودی دکترا، كسب معدل ۲۵/۱۷ در دوره آموزشی و دفاع از رساله با نمره‌ی ۵/۱۹ …… تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با عنوان “اثربخشی مصاحبه انگیزشی در خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی”، دانشجو، شقایق جلالی، در حال تدوین پروپوزال.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲ روز پیش – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی …

پایان نامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت …

۱۰ فروردین ۱۳۹۷ – پایانامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری هدف با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان – پایانامه علوم تربیتی و روانشناسی – فروش پایانامه.

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین …

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان. … تمدنی، حاتمی و هاشمی رزینی (1389) پژوهشی با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام دادند. 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) …

آریا فایل – صفحه 20 از 28 – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی بازدید: ۱ بارفرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۰۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۷ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان …

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. برای مشاهده این مطلب لطفا برروی لینک زیر کلیک کنید. دانلود مستقیم : پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. عنوان این مقاله : پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – عنوان این مقاله : پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان – فروشگاه فایل. عنوان این مقاله : پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان …

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی …

۲ روز پیش – دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۹ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۴۲۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۵۴. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه …

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲ روز پیش – دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۹ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۹۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۸. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه …

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲ روز پیش – پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن ۲۶ فروردین ۱۳۹۷. پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۳ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۴۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸. هدف از پرسشنامه حاضر بررسی …

پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود. دانلود پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. پروپوزال خودکارآمدی …

دریافت فایل پروپوزال اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های …

۱۲ فروردین ۱۳۹۷ – شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروپوزال اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تعارضات والد–نوجوان در دانش آموزان پایه اول پسر مقطع متوسطه}را … و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آوردبا سلام،محصول دانلودی +{{اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۳ روز پیش – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ …

مبانی نظری سرزندگی تحصیلی – دانلود رایگان

فایل( پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش … مبانی نظری … مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی – ایران دانلود … مبانی نظری و … ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. واداﺷﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش، اﻧﮕﯿﺰه و. مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و .

دانلود فایل جدید پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی …

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر ذهنی از خدا – Waterblog

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. قیمت 145000 تومان. توضیحات. دانلود. مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. قیمت 45000 تومان. توضیحات. دانلود. پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش …

پیچک وکتور

آموزش گیتار پاپ از سطح متوسط به پیشرفته این آموزش مناسب هنر جویانی میباشد که تا مقداری گیتار پاپ را فرا گرفته اند و تصمیم به ورود در وادی پیشرفته تری از این سبک میباشند ! اگز چنین قصدی دارید با تهیه این محصول حتما به هدف خود میرسید و دیگر نیازی به استرس کلاس و هزینه بالا نیست ! شما میتوانید خود به …

فیلم: تحقیق انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران تجارب …

۳ روز پیش – http://ampf.ir/ap/34658   تلگرام: @ampf_ir   تحقیق مدیریت، دانلود تحقیق، کار تحقیقی مدیریت، مدیرت جهانی، مدیریت، انتصاب، انتخاب، تجارب، تحقیق انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران (تجارب کشورهای فرانسه ژاپن انگلیس آمریکا و کره جنوبی)، تغییر مدیران، انتصاب مدیران، انتخاب مدیران، کشور فرانسه، …

فیلم: پایان نامه بررسی امکان تشخیص شناخت استفاده از …

۳ روز پیش – http://ampf.ir/ap/18317   تلگرام: @ampf_ir   پایان نامه تامین مالی، تامین مالی خارج از تراز نا مه، تامین مالی شرکتها با اهداف خاص، پایان نامه تراز مالی، ساختار سرمایه، بورس توسط حسابرسان، ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده، تامین مالی خارج از ترازنامه، تشخیص استفاده از تامین مالی، پایان نامه،   چکیده: …

تصاویر برای پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

2 روز پیش

{“cl”:9,”clt”:”n”,”cr”:9,”id”:”2A5K0sfiFXZBSM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12199_12199-m.jpg?9384″,”ow”:300,”pt”:”پروپوزال اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر …”,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”ag3YeWNXUQGBIM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/v4OJo/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:96,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcROGfcMLeJdbdXPbpmdmSF1fS-DAX1nnC5QS5KnVUYuu4m0dd4ZFJZYnA”,”tw”:72}

{“clt”:”n”,”id”:”R_0p5kvE52LDvM:”,”oh”:224,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/PSYCHO04_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر اهمالکاری، خودکارآمدی و …”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”UkRJ36REIiKc_M”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO04-PSYCHO04_077\u003d%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT6usOrVC4LIek10dfUUoX77gk8NARKfvZg5FZup3Qk3J_cv1KQsIX6ChA”,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”id”:”cthg4kbmDg1b0M:”,”oh”:569,”ou”:”http://jsp.uma.ac.ir/data/jsp/coversheet/741442429567.jpg”,”ow”:400,”pt”:”بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و رابطه ی آن …”,”rh”:”jsp.uma.ac.ir”,”rid”:”2XoHtVcJGsWSAM”,”rt”:0,”ru”:”http://jsp.uma.ac.ir/article_325.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”روانشناسی مدرسه”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTZj2298AlXUfHCPYnu6fHT0h3yj07ToKxARDiZOs3XF4RdhSHNDteLWA”,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”id”:”GhetNMz4NzVN7M:”,”oh”:1408,”ou”:”http://jsp.uma.ac.ir/data/jsp/coversheet/521514011975.jpg”,”ow”:992,”pt”:”اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال کاری …”,”rh”:”jsp.uma.ac.ir”,”rid”:”GbW8gJikt7WLJM”,”rt”:0,”ru”:”http://jsp.uma.ac.ir/article_585.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”روانشناسی مدرسه – دانشگاه محقق اردبیلی”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRW2QSKIE1w9YIa7V5LyYQoVJsBgi1a0LicSXTEtUyz6Es76rBwY2iEew”,”tw”:70}

{“cb”:21,”clt”:”n”,”id”:”yB17suZbYMQ0MM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12203_12203-m.jpg?7921″,”ow”:300,”pt”:”پروپوزال اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر …”,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”ag3YeWNXUQGBIM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/v4OJo/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:113,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSy8bSeZrEFPsod9hxOibdyYW-JTeD9j3gHNDXknYo5Y1fUCAc2qcVbEQ”,”tw”:85}

2 روز پیش

{“cb”:21,”cl”:6,”clt”:”n”,”cr”:18,”id”:”Vl9GoEU68mOmpM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12206_12206-m.jpg?2554″,”ow”:300,”pt”:”پروپوزال اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر …”,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”ag3YeWNXUQGBIM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/v4OJo/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:113,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS03gO5HUpaVBdhOyxEOQp–ZvsaKWRg4PTlPWKzYU3I9L-jEZ2TqKgLGI”,”tw”:85}

{“cb”:18,”cl”:6,”clt”:”n”,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”Vt43BI_VGxj0FM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/6/11993_11993-m.jpg?6796″,”ow”:300,”pt”:”پروپوزال اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر …”,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”ag3YeWNXUQGBIM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/v4OJo/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:112,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT-gFgfhmX4gWsqTKq8jFy4ck-U3oc7smcbmhaaIeEJ3Xry97bZwMXIZvI”,”tw”:84}

{“clt”:”n”,”id”:”tqNzSzIY-uUMFM:”,”oh”:224,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICEMSS01_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالکاری …”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”21il-cZ2hbA8ZM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-ICEMSS01-ICEMSS01_043\u003d%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQA6XXz5GKUgCtU_PIBx8Ci_3I4nr1laouN3RMIU67lC3hp5L9xXqdLmA”,”tw”:70}

تصاویر بیشتر برای پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آنگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *