دانلود فایل مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 9
فرمت فایل doc
حجم فایل 296 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، 1391). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، 1392).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، 1997؛ ترجمه فرجاد،1382). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، 2000،به نقل ازاستیل ، 2007). همچنین بالکیس و دورو (2007) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، 1984؛ جوکار، 1386).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، 1995). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تكالیف چالش انگیزی كه فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تكالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌كنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، 2007).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تكالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الكساندر و انوگبازی ، 2007).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل دوم ادبیات پژوهش
مقدمه 11
مفهوم اهمالکاری 12
انواع اهمالکاری 13
علل اهمالکاری 15
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی19
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . 24
پیشایندهای اهمالکاری. 28
پیامدهای اهمالکاری. 29
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری 34
خودکارآمدی 37
تعاریف خودکارآمدی. 39
خودکارآمدی تحصیلی. 40
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی 42
ابعاد خودکارآمدی 43
عوامل موثر بر خودکارآمدی 44
راهبردهای بهبود خودکارآمدی 44
پیشینه پژوهش. 45
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی
فهرست نمودارها و شکل‌ها
نمودار 1-2. شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری 26
نمودار2-2. مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی. 27
نمودار 3-2. اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد. 36

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی …

دانلود و دریافت فایل پایان نامه خودکارآمدی,پایان نامه اهمال کاری تحصیلی,بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه,علل اهمال کاری,اختلال شخصیتی,ویژگی شخصیتی,سبک‌‌های مقابله ای,اهمال کاری,تعاریف خودکارآمدی,ابعاد خودکارآمدی.

6 – پایان نامه ها

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحیلی دختران مقطع راهنمایی شهر یزد, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی ومشاوره … رابطه خودکار امدی و اضطراب اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی …

خودکارآمدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی و رضایت از زندگی و انواع سرمایه ها ,دانلود مباني نظري مفهوم خودکارآمدی,مباني نظري نظریه های خودکارآمدی,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد … پایان نامه خودکارآمدی,پایان نامه اهمال کاری تحصیلی,بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه,علل اهمال کاری,اختلال شخصیتی …

رابطه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و احساس تنهایی با فرسودگی …

پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل برای رابطه ی بین کمال گرایی (مثبت و منفی) و اهمال کاری تحصیلی با بررسی نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خود ناتوان سازی تحصیلی، به کمک روش … مقایسه اثر بخشی آموزش خود تنظیمی تحصیلی و منطقی هیجانی الیس بر کاهش خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان …

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲ روز پیش – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی …

دانلود کامل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اهمال …

۱۶ مهر ۱۳۹۶ – رفتاری,اهمال کاری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,ادبیات تحقیق,پیشینه تجربی … جهت مشاهده فهرست مطالب میتوانید فایل فهرست زیر را بصورت رایگان دانلود کنید. … مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان. پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه بر …

دریافت – نشریات علمی دانشگاه

توسط A Fooladi
ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ. ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌ. ﮥ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤ. ﮥ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾ. ﮥ. ﺳﻮم دور. ة. اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ….. ﮐﺎري. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان داراي اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮي در. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﺎدي ﻣﯿﺰان اﻫﻤﺎل. ﮐﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. آﻧﺎن ﺑﯿﺎن.

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۳ روز پیش – لینک دانلود: http://ampf.ir/fi/75375  آیدی تلگرام: @ampf_ir  اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان، پایان نامه اهمال کاری، اهمال کاری تحصیلی doc، دانلود پایان نامه خودکارآمدی، پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی، تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری، نظریه های خودکارآمدی، رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی، پایان نامه …
وارد نشده: اثربخشی

[PDF]داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ :

1. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. در رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻋﻨﻮان. : ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﻫﻤﺎل. ﮐﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي روان ﺳﻨﺠﯽ آن. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﯿ. ﺪري. اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور. : دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﯽ. اﺳﺎﺗﯿﺪ داور. : دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ. دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز درﺗﺎج. داﻧﺸﺠﻮ. : ﺣﻮرا ﻣﻄﯿﻌﯽ. دي. 1390 …

Cv of Faculty Members

محمود بحراني, روابط عِلّي بين عوامل اجتماعي كلاس و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان: نقش ميانجي‌ خودكارآمدي، عواطف و انگيزش تحصيلي, ۱۳۹۰. فرامرز روانجو, فهم تجارب زيستي … فيروزه رحيمي, مقايسه اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و آموزش صبر بر اهمال کاري تحصيلي دانش آموزان, ۱۳۹۴. زينب حاذقي, يش بيني آمادگي به …

[PDF]ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ « ﻛﺎري ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﺎل » ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑ

و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ. آﻧﻬﺎ ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ آﺧﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ. ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻃﺮاﺣﻲ و آﻣﻮزش ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ. ،. ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﺎل. ﻛﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ….. ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻋﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد. اﻟﻒ. -. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮي ﻛﻪ درﺑﺎره اﻫﻤﺎل. ﻛﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اهمال …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اهمال کاری تحصیلی و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد اهمال کاری تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی … پایان نامه ارزیابی اثربخشی دوره‌ های آموزشی اختصاصی ضمن‌ خدمت تقریرنویسان قوه‌ قضائیه در شهر تهران (Evaluation the effectiveness of specialized in service …

پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری …

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی بود. …. در نهایت، شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان و رشد روزافزون آن، لزوم توجه مسئولین، برنامه‌ریزان نظام آموزشی را به حوزه اهداف و بکارگیری راهبردهایی برای تغییر …

رزومه – ابراهیم نعیمی

یبیل، علی دبیر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/09/26; اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بر سازگاری زناشویی و افزایش بهزیستی روان شناختی زنان …. فرآیند اثربخشی تماس با شیوه های اهمال کاری بر خودگردانی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان، سعید توسلی نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/17 …

[PDF]نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی …

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ – ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ . اﻧﮕﻴﺰش. (. Motivation. ) ﻳﻚ. ﺑﺨﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪه از روان و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ. Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 2:55 +0430 on Saturday April 14th 2018 ….. اي ﻗﻮي ﺑﺮاي. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻫﻤﺎل ﻛﺎري. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻣﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﺿﻄﺮاب را. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ و داﻧﺶ. آﻣﻮزان داراي اﻣﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ از. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ).

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (خود نظم …

با سلام خدمت شما دست عزیز فایل مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خودتنظیمی,دانلود مباني نظري خودتنظیمی فردی,مباني نظري راهبردهای خودتنظیم,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف خود تنظیمی,خود تنظیمی مثبت,پرسشنامه خودتنظیمی,خودتنظیمی,pdf,یادگیری خود تنظیمی چیست؟,پيشينه نظري خودتنظیم,,,

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت …

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان … فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش ….. یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی، پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان می باشد و کشف و مطالعه متغیرهای تأثیر گذار بر این متغیر ها ، به شناخت بهتر و پیش بینی عوامل مؤثر در …

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

۷, اثربخشی آموزش خوددلسوزی به شیوه ی گروهی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی, فاطمه سادات حسینی, کارشناسی ارشد, کیمیایی, ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ … ۱۹, نقش میانجی کمال گرایی پژوهشی در رابطه هویت علمی و اهمال کاری پژوهشی در دانشحویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد, مهدی غلامی, کارشناسی ارشد …

دانشگاه محقق اردبیلی روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی …

میزان شیوع اهمال کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه 11 .25-34 ،(4) و رفتار، 13 12 کیامنش، علیرضا ( 1374 ). ارزیابی آموزشی. چاپ دوم، تهران: انتشارات پیام نور. …. بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای 2 یادگیری بر عملکرد تحصیلی و یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر دوره ی پیش دانشگاهی شهر 3 .7-22 ، اهواز.

دو فصلنامه پژوهش هاي آموزش و يادگيري، – Magiran

تحليل كانوني رابطه منزلت هاي هويت تحصيلي با اهمالكاري تحصيلي در ميان دانش آموزان … ارائه مدل ساختاري مهارت هاي مطالعه، احساس خودكارآمدي و ارزشيابي دانشجويان از كيفيت برنامه درسي (مطالعه مورد؛ دانشگاه شيراز) مهدي محمدي …. توصيف تجارب و ادراك معلمان و كارشناسان از آموزش در كلاس هاي چندپايه دوره ابتدايي مناطق روستايي كليبر

[PDF]1360 K – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت معاصر، نشان داد که در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی. و اسنادهای علّی، … پراستنادترین دیدگاه هاي نظري دربارة هیجانات در موقعیت هاي آموزشي بر بنیادهاي نظري. مرتبط بر … 1386(. مطالعات اهمال کاری با رویکرد شــناختی بررسی نمودند که چرا دانش جویان بطور.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق – مبانی نظری و پیشینه پژوهش …

… مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و پرورش در ایران مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری مبانی نظری و پیشینه تحقیق …

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری(علمی – پژوهشی) …

آزمون‌های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی). … مقایسه ی اثربخشی شیوه های آموزشی چندحسی اورتون و فرنالد بر بهبود اختلال نوشتن دانش آموزان نارسانویس شهر ملایر. ….. سرمایه روانشناختی (امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) و جهت‌گیری اهداف پیشرفت در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان مشتاقی سعید استادیار گروه علوم …

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان رویکردهای نوین آموزشی …

(1392). پیدایش رویکرد سازنده‌گرایی و تحول در محیط‌های یادگیری، چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران. …. مقایسه تاثیر آموزش یادگیری خودتنظیمی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان سال تحصیلی 91-1390، …

ادامه مقالات پذیرفته شده – فصلنامه رویش روان شناسی (علمی …

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی و استرس در دانش آموزان دختر – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۴ … نقش خودکارآمدی و شادکامی در پیش‌بینی خودانتقادگری و اعتماد به خود معلمان – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲ …. نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۱.

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی – Symposia.ir

مقایسه میزان اثر بخشی روش تدریس اکتشافی و فراشناخت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دبستان در درس علوم تجربی مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز … اثر بخشی آموزش تکنیک های شناختی_رفتاری بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اهواز … مبانی فلسفی برنامه درسی تجربه شده.

2016 0 0 0 نقش کمال‌گرایی، خود تنظیم‌گری تحصیلی و …

نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد که به‏کارگیری فیلم آموزشی جغرافیا ضمن تدریس تأثیر بیشتری بر یادگیری و نگرش نسبت به درس دانش آموزان نسبت به سایر …… نتایج در  الگوی پژوهش نشان دادند؛ که هدف تبحرگرا هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق اهمال کاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه دارد.

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی …

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی …

[PDF]فصلنامه ی پژوهش اجتماعی – تحقیقات مدیریت آموزشی

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. است. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان پسر سال … از جمله مشکلاتی که انسان ها به خصوص دانش آموزان با آن مواجه هستند، اهمال. کاری آنان یا تعلل ورزی و مشکلات پیشرفت تحصیلی ایجاد مشکل کرده است. اما. در سال های اخیر به زمینه های ایجاد و دلایل و …

دانلود فایل مبانی نظری خودکارآمدی و عملکرد شغلی و …

۱۶ مهر ۱۳۹۶ – 0119-رابطه سبك‌هاي هويت و سازگاري اجتماعي با خودكارآمدي تحصيلي در كارآموزان اداره كل آموزش فني … 0131-بررسی بررسي رابطه رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلي كاركنان ستاد … 0215-رابطه مدیریت عملکرد با اثربخشی سیستم آموزشی و اشتغال شهرستان شیراز · 0222-مبانی دینی و قرآنی مهارت آموزی در نظام …

پایان نامه پسر – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

پایان نامه اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر در دانش آموزان پسر … فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش مقدمه: فصل دوم پژوهش حاضر در مورد مبانی نظری متغیرهای،پیشرفت تحصیلی،خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان Read more…

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲ روز پیش – دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۹ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۹۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۸. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه …

مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی بازدید: ۱ بارفرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۹۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۸ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان …

برترین فایل پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی (گیبسون و …

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – به سایت خودتان خوش آمدیدعنوان محصول دانلودی:مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره خودکارآمدی تحصیلی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش … برترین پکیج اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره‌ی متوسطه – دانلود فایل کاربران گرامی درود بر شما.

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت …

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان رابطه خودکارآمدی،,اهمال کاری و اضطراب امتحان,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,word,دانلود پایان نامه.

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – عنوان این مقاله : تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان – فروشگاه فایل. عنوان این مقاله : تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان …

مبانی نظری سرزندگی تحصیلی – دانلود رایگان

مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی – ایران دانلود … مبانی نظری و … ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. واداﺷﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش، اﻧﮕﯿﺰه و. مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و … برای جمع‌آوری … پژوهش اهمال … اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش‌آموزان .

مقاله بررسی میزان تأثیر جمعیت خانواده بر وضعیت تحصیلی …

وب سایت کتاب جزوه مقاله نمونه سوال| فایل شما در مورد دانش آموز, آموزش و پرورش , خانواده ی پر جمعیت ,وضعیت تحصیلی نا مطلوب ,امکانات کمتر.

SID.ir | اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت زمان بر اهمال کاري …

توسط صبحي قراملكي ناصر
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت زمان بر اهمال کاري دانش آموزان. … گرفت که اغلب دانش آموزان در طول سال تحصيلي برنامه مدوني براي مديريت زمان مطالعه خود ندارند و اين باعث پسرفت و شکست در عملکرد تحصيلي شده و منجر به کاهش در احساس خودکارآمدي و گرايش دانش آموزان به طرف اهمال کاري مي شود.

مقاله بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی …

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان است. بدین منظور … (۱۳۸۸). پیش بینی اهمال کاری دانشجویان بر اساس … نظری، محمد. (۱۳۸۹). برسی ارتباط کمال گرایی، عواطف خودآگاه و … Flett, G. L.; & Blankstein, K. R.; & Hewittand, P. … Lay, C. H. …

دانلود فایل جدید مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی …

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۲ فروردین ۱۳۹۷ – عنوان این مقاله : مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود. دانلود مستقیم …

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی …

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر ذهنی از خدا – Waterblog

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. قیمت 4000 تومان. توضیحات. دانلود. اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. قیمت 145000 تومان. توضیحات. دانلود. مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و …

پیچک وکتور

آموزش گیتار پاپ از سطح متوسط به پیشرفته این آموزش مناسب هنر جویانی میباشد که تا مقداری گیتار پاپ را فرا گرفته اند و تصمیم به ورود در وادی پیشرفته تری از این سبک میباشند ! اگز چنین قصدی دارید با تهیه این محصول حتما به هدف خود میرسید و دیگر نیازی به استرس کلاس و هزینه بالا نیست ! شما میتوانید خود به …

فیلم: تحقیق انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران تجارب …

۳ روز پیش – http://ampf.ir/ap/34658   تلگرام: @ampf_ir   تحقیق مدیریت، دانلود تحقیق، کار تحقیقی مدیریت، مدیرت جهانی، مدیریت، انتصاب، انتخاب، تجارب، تحقیق انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران (تجارب کشورهای فرانسه ژاپن انگلیس آمریکا و کره جنوبی)، تغییر مدیران، انتصاب مدیران، انتخاب مدیران، کشور فرانسه، …

فیلم: پایان نامه بررسی امکان تشخیص شناخت استفاده از …

۳ روز پیش – http://ampf.ir/ap/18317   تلگرام: @ampf_ir   پایان نامه تامین مالی، تامین مالی خارج از تراز نا مه، تامین مالی شرکتها با اهداف خاص، پایان نامه تراز مالی، ساختار سرمایه، بورس توسط حسابرسان، ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده، تامین مالی خارج از ترازنامه، تشخیص استفاده از تامین مالی، پایان نامه،   چکیده: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *