دانلود فایل اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

Published on Author adminwebLeave a comment

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 425 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 154

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

*** پایان نامه منحصر به فرد بصورت جامع و کامل و در قالب فرمت ورد همراه با پرسشنامه و پروتکل درمانی
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، 1391). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، 1392).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، 1997؛ ترجمه فرجاد،1382). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، 2000،به نقل ازاستیل ، 2007). همچنین بالکیس و دورو (2007) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، 1984؛ جوکار، 1386).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، 1995). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تكالیف چالش انگیزی كه فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تكالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌كنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، 2007).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تكالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الكساندر و انوگبازی ، 2007).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش. 8
فرضیه‌های پژوهش. 8
متغیرهای پژوهش . 8
تعریف مفاهیم پژوهش. 9
فصل دوم ادبیات پژوهش
مقدمه 11
مفهوم اهمالکاری 12
انواع اهمالکاری 13
علل اهمالکاری 15
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی19
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . 24
پیشایندهای اهمالکاری. 28
پیامدهای اهمالکاری. 29
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری 34
خودکارآمدی 37
تعاریف خودکارآمدی. 39
خودکارآمدی تحصیلی. 40
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی 42
ابعاد خودکارآمدی 43
عوامل موثر بر خودکارآمدی 44
راهبردهای بهبود خودکارآمدی 44
پیشینه پژوهش. 45
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش
مقدمه 53
روش پژوهش . 53
جامعه آماری پژوهش . 53
نمونه و روش نمونه‌گیری . 54
ابزار پژوهش . 54
روش اجرای پژوهش 55
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی 56
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش . 56
فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
مقدمه 58
تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش . 58
تحلیل آماری فرضیه های پژوهش. 60
فرضیات آزمون آماری 61
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 68
بررسی فرضیات پژوهش 68
محدودیت‌های پژوهش . 73
پیشنهادهای پژوهش. 74
پیشنهادهای کاربردی 74
منابع و مآخذ
منابع فارسی 76
منابع لاتین 81
پیوست‏ها
پرسشنامه . 89
برنامه آموزش خودکارآمدی. 91
چکیده انگلیسی 109
صفحه عنوان انگلیسی . 110
فهرست جداول
جدول 1-3. شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی. 56
جدول 1-4. آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها. 59
جدول 2-4. آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر های حاضر در پژوهش در پس آزمونها.61
جدول 3-4. آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها. 61
جدول 4-4. نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون. 62
جدول 5-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان 62
جدول6-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان.63
جدول7-4.نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان63
جدول8-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان64
جدول 9-4 پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته .65
فهرست نمودارها و شکل‌ها
نمودار 1-2. شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری 26
نمودار2-2. مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی. 27
نمودار 3-2. اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد. 36
نمودار1-4. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط به گروه آزمایش.60

اثربخشي آموزش خودكارآمدي بر اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان …

خلاصه : هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که …

اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر اهمالکاری، خودکارآمدی …

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر اهمالکاری، خودکارآمدی و مدیریت زمان تحصیلی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان که در مدارس شهرستان تبریز در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند، و نمونه پژوهش حاضر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام …

بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال کاری» بر افزای …

اهداف اصلی این پژوهش طراحی و آموزش بسته آموزشی، جهت کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. این پژوهش شبه … اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل بر عزت نفس، عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره اول شماره 3- بهار 1394. مطیعی، حورا، …

مقاله پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بر اساس …

رتبه: ۵ – ‏۱ رأیهمچنین نتایج رگرسیون تک متغیره نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی نقش معنی داری در تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان داشت. … منشی, مهسیما و مهدی عرب زاده، ۱۳۹۵، پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم … “اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر .

بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری …

در این پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرارگرفته است. در این پژوهش از متغیر اهمالکاری که شامل مولفه …

بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت …

توسط عطادخت – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
از جمله تأثیرات دیگر اهمالکاری میتوان به اثربخشی منفی آن روی میزان انگیزه و انگیزش دانشجویان و دانشآموزان اشاره کرد. از آنجا که انگیزه عامل بسیار مهمی در پیشبینی موفقیتها محسوب میشود، لذا پرداختن به این مقوله میتواند گام مهمی در آسیبشناسی تحصیلی دانش‌آموزان باشد. اهمالکاری تحصیلی، افراد را از دستیابی به اهداف آموزشی باز …

[PDF]اثربخشی آموزش مدیریت تعلل بر افزایش خودکارآمدی … – …

توسط SM Golestaneh – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ اﺟﺘﻨﺎب از. ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﻌﻠﻞ ورزي ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد. 30. دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ….. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎر. ي. در اﻧﺠﺎم. ﺗﮑﺎﻟ. ﯿ. ﻒ و ﮐﺎرﻫﺎ دﻻ. ﯾ. ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﯽ. دار. د، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و. داﻧﺸﺠﻮ. ﯾ. ﺎن از ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و ﺧﻮدﺗﻨﻈ. ﻢﯿ. ﮔﺮ. ي. ﮐﺎﻓ. ﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. و ﻫﻤ. ﯿ. ﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﺎل آﻧﻬﺎ در …

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش مهارت های مدیریت زمان، اهمال کاری را در دانش آموزان کاهش می دهد. می توان نتیجه گرفت که اغلب دانش آموزان در طول سال تحصیلی برنامه مدونی برای مدیریت زمان مطالعه خود ندارند و این باعث پسرفت و شکست در عملکرد تحصیلی شده و منجر به کاهش در احساس خودکارآمدی و گرایش دانش آموزان به طرف اهمال …

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان

نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که آموزش مهارتهای مدیریت زمان، اهمالکاری را در دانشآموزان کاهش میدهد. میتوان نتیجه گرفت که اغلب دانشآموزان در طول سال تحصیلی برنامه مدونی برای مدیریت زمان مطالعه خود ندارند و این باعث پسرفت و شکست در عملکرد تحصیلی شده و منجر به کاهش در احساس خودکارآمدی و گرایش دانشآموزان به طرف اهمالکاری …

بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی …

بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه شهر مشهد دانشگاه پیام نور فصلنامه پژوهش های کاربردی …. با عنایت به نتایج این پژوهش، به نظر میرسد که اساتید و مجریان آموزشی می‌توانند با آگاهی از خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان، اهمال‌کاری تحصیلی آنان را پیش‌بینی …

[PDF]Effectiveness of training based on choice اثربخشی آموزش …

توسط نیروزاده – ‏2017
آموزشی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش. برنامه آموزش نظریه انتخاب و رفتار درمانی عقلانی هیجانی در مقایسه. با گروه کنترل به طور معناداری … انگیزش پیشرفت تحصیلی، دشواری تنظیم هیجانی، دانش آموزان … مقابل روان شناسی بیرونی رایج مطرح و اظهار داشته اند کاهش اهمال کاری؛ افزایش خودکارآمدی و تاب آوری؛.

6 – پایان نامه ها

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحیلی دختران مقطع راهنمایی شهر یزد, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی ومشاوره … رابطه خودکار امدی و اضطراب اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی …

[PDF]ﻛﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﺎل ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﺧ

توسط مطیعی – ‏2013
۱۸ خرداد ۱۳۹۲ – ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب و دو ﻛـﻼس ﺑـﻪ ﮔـﺮوه. ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶ واﮔﺬاري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺑﺴـﺘﺔ آﻣﻮزﺷـﻲ. داﻧـﺶ. آﻣـﻮز. ان در ﻫـﺮ دو. ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. آزﻣﻮن و ﭘﺲ. آزﻣﻮن، و آزﻣﻮن ﭘﻲ ﮔﻴـﺮي ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ . ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎ. : آزﻣـﻮن. ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﻲ. ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤـﺎل. ﻛـﺎري ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ را در ﻫﻤـﻪ زﻳـﺮ.

[PDF]بررسي اثر بخشي رويكرد ارتباطي ستير بر تعارضات …

توسط نیکبخت – ‏2014
پس. آزمون. با. گروه. کنترل. بوده. است . جامعه. آماری. پژوهش؛ شامل دانش آموزان د. ختر. مقطع متوسطه ناح. یه. 5. شهر مشهد بودکه در سال تحصیلی. 93. -. 39. حداقل در. يکی. از دروس. خود نمره قبول. ی. نگرفته و برای شرکت در کال سهای جبرانی ثبت نام کرده بودند. از ب. ین. 159. دانش آموز. ی. که. داوطلبانه به پرسشنامه اهمال کار. ی. تحص. یلی.

تبیین اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت …

توسط تمنایی فر – ‏2017
ازاین‌رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و مهارت مدیریت زمان با اهمالکاری تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. روش: با … (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر اهمالکاری و مدیریت زمان تحصیلی، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا، …

اثربخشی حکایت‌درمانی برافزایش انگیزش تحصیلی دانش …

توسط ملکیها – ‏2017
چکیده: حکایت درمانی یکی از درمانهای پست مدرن است که در سالهای اخیر در حوزه ی مشاوره ی تحصیلی به کار گرفته شده است. هدف پژوهش، بررسی اثربخشی حکایت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر زرین‌شهر بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر زرین‌شهر در سال 1394 بود.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اهمال …

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان · روانشناسی; ۹۰ … پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه بر تصمیم گیری و کمال گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم – دانلود …

۲۳ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم. هدف : بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم ، از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در …

[PDF]اثربخشی آموزش تکنیک های شناختی رفتاری بر است …

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ – اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري ﺑﺮ. اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب،. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. و ﺗﻌﻠﻞ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. دﺧﺘﺮ. ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ﺳﯿﺪ اﺳﻼم ﺣﺼﺎر. 1،. دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻧﯿﮑﺪل. *2. ،. دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺮاﻣﯿﻦ. 3. 1 …. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﻫﻤـﺎل ﮐـﺎري، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب و. اﺳﺘﺮس روي. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. اﯾﻦ رﺷﺘﻪ، اﺟﺮا ﺷﺪ، ﺗﻌـﺪاد. 60. ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات اﻫﻤﺎل ﮐﺎري و.

تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و …

پیشینه تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و پیامدهای اهمال کاری و ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی دارای ۵۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. … مقایسه اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسئله بر اهمال کاری و کمک طلبی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر تهران.

Cv of Faculty Members

سيدمهدي پورسيد, تبيين قدرداني بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي ادراک شده با واسطه گري استرس تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي, ۰. محمد مهدي حسن شاهي, اثربخشي … فيروزه رحيمي, مقايسه اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و آموزش صبر بر اهمال کاري تحصيلي دانش آموزان, ۱۳۹۴. زينب حاذقي, يش بيني آمادگي …

تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان – …

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش ذهنآگاهی به مادران موجب افزایش خودکارآمدی در فرزندان می‌شود (05/0p<). ... بررسی اثربخشی دو روش آموزشی شناختی‌-رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. ... رابطه بین خودکارآمدی، اهمال‌کاری و پیشرفت تحصیلی. [PDF]The effectiveness of cognitive-behavioral training on self ... توسط R Hakimzadeh - ‏2014 - ‏مقالات مرتبط داری اهمالکاری. تحصیلی را پیش بینی. می. کنند. در پژوهشی دیگر. سلی. مان نژاد. و. همکاران. [. 12]. به. این نتیجه رسیدند که. بین یادگیری خودتنظی. می. و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در پژوهشی. سانز. و. همکاران. [. 13]. ، به بررسی اثربخشی آموزش. مهارت. های خودنظم. جویی. و اجتماعی بر چهل نفر از دانش آموزان. ,The effectiveness of stress inoculation training on emoti ... 8220 ths8220 ,The effectiveness of stress inoculation training on emotion regulation and test anxiety of female ad اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ای‍م‍ن‌ س‍ازی‌ در ب‍راب‍ر اس‍ت‍رس‌ ب‍ر ... در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اه‍م‍ال‌ ک‍اری‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ 15 jalali 123ص‌ http://rds.khu.ac.ir/rdsm_thesis.php?thesis_id=8222&mod=thesis_profile&slc_lang=fa&sid=fa بله a ... اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر ... در نتیجه، با آموزش راهبردهای خودتنظیمی می‌توان راهبردهایی کارآمد و سودمند را برای کاهش تعلل‌ورزی تحصیلی در اختیار دانش‌ ‌آموزان قرار داد. ... اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان. مقاله 1، ... "پیش‌بینی میزان اهمال‌کاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری". فصلنامه روان شناسي مدرسه، - Magiran اثربخشي روش تدريس جيگ ساو بر خودكارآمدي رياضي و اضطراب رياضي در درس آمار و مدل سازي در بين دانش آموزان علوم انساني دوره دوم متوسطه رقيه تقي زاده ، جواد عبدلي سلطان احمدي* صص ... اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران عصمت رادمنش* ، اسماعيل سعدي پور صص ... شناسنامه علمی نشریه(سال 11، شماره 1) - رویکردهای نوین ... از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان، 190 نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و مقیاس اهمالکاری تحصیلی (PASS)، پرسشنامه سبک‌های مقابله با ... پیر جاوید هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان بود. مقالات آماده انتشار - دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در ... پیش بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس هوش‌هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۸. دکتر اصغر جعفری ، خانم مرضیه سادات سیدخراسانی · XML, تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی – اجتماعی و رضایت از مدرسه دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان ... اثربخشي آموزش برون‌ريزي نوشتاری هيجان‌ها بر خودكارامدي و ... توسط مهسا مرادمند اثربخشی اموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی – زبانی بر اضطراب ، انگیزش پیشرفت و خودکارامدی دانش اموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد .... نقش کمال گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیش بینی اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری. مجله روان پزشکی و روان ... [PDF]داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﺗ - نشریه ... ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ - ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. ي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ... 45. ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن. ﯽﻣ. ﺷﻮد . ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد .... ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣـﻮزش ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن ﻫـ. ﻢ در. ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻫﻢ در ﮐﺎﻫﺶ. اﻫﻤـﺎل. ﮐـﺎري. در ﮐـﺎر. ﻣـﺆﺛﺮ. اﺳـ .ﺖ. نسخه قابل چاپ - انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - سعادتی شامیر، ابوطالب ؛کیامنش، علیرضا ؛کدیور، پروین؛ حمیدی، منصور علی(1389) بررسی حافظه کاری ، عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان یک زبانه دوزبانه. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 35، ص89. تنهای رشوانلو، فرهاد؛ کرامتی، راضیه ؛ سعادتی شامیر،ابوطالب (1391 ) خوش بینی و عزت نفس :نقش ... اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان ... شناسگر رکورد, : 603499. سرشناسه, : خیامی آبیز, حمزه. زبان اثر, : per. عنوان و نام پديدآور, : اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه [پایان نامه]/ حمزه خیامی آبیز ؛ استاد راهنما: حسین سلیمی بجستانی ؛ استاد مشاور: عبدالله شفیع آبادی. وضعيت نشر و پخش و غيره, : تهران، ۱۳۹۴: دانشگاه علامه طباطبائی. وب سايت شخصی دکتر اسماعيل سعدی پور - استاد راهنما پايان ... حاجي‌اربابي، فاطمه (1384)، مقايسه اثربخشي آموزش بر اساس رويكرد سكوسازي و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر سال چهارم ابتدايي شهر مشهد. 14. ميري، خديجه ... سعيدي، جمشيد (1385)، بررسي رابطه‌ي خودكارآمدي، خود نظم‌دهي و حمايت اجتماعي با وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر همدان. 17. براتي، مصطفي ... دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری دوفصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری از تاریخ 24 فروردین 1392 دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این نشریه تا سال 1389 با نام «دانشور ... اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی در درس علوم تجربی. عدنان حسینی ، نادر کریمیان، فاتح حسامی، ... برترین‌های پایگاه - مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری بررسی رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در میان دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر پایه دهم شهر تهران (587 مشاهده). اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی زوجین بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر (565 مشاهده). تاثیر آموزش مدیریت استرس و راهبردهای کنترل فکر برکیفیت زندگی مادران ... [PDF]بررسي شيوع اهمال کاري سازماني و عوامل فردي و شغلي مرتبط ... اهمال کاری سازمانی و عوامل فردی و شغلی. فصلنامه مدیریت پرستاري سال پنجم، دوره پنجم، شماره اول، بهار 1395. 23. اين يافته ها با مطالعه حاضر هم سو نيست. در اكثر مطالعات مرتبط. داخلي و خارجي ميزان اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان و. دانش آموزان در سطح باال گزارش شده است)7 ،25،28(. به نظر. مي رسد پايين بودن شيوع اهمال كاري در كاركنان ... بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری ... توسط محمدی - ‏2016 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرحکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمونبا گروه کنترل بود. جامعهآماری شامل دانشجویان نابینای دانشگاهاصفهان و دانشگاه آزاد اسلامیخوراسگان بود که 30 نفر بهشیوه‌ی نمونه‌گیریدر دسترس انتخاب و به شیوه‌یتصادفی ... مجله مطالعات روانشناسی تربیتی - فهرست مقالات اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری. دوره 11، شماره 19، بهار 1393، ... نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی. دوره 14، شماره 26، ... تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هستة کنترل. دوره 8، شماره 14، زمستان ... اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل بر ... اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل بر عزت‌نفس، عملکرد و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه ... یافته‌ها: تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل بر عملکرد تحصیلی، عزت‌نفس و اهمال‌کاری دانش‌آموزان مؤثر بوده و منجر به بهبود عملکرد تحصیلی و عزت‌نفس و کاهش اهمال‌کاری در ... تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش ... ۳ روز پیش - لینک دانلود: http://ampf.ir/fi/75376   آیدی تلگرام: @ampf_ir   اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان، پایان نامه اهمال کاری، اهمال کاری تحصیلی doc، دانلود پایان نامه خودکارآمدی، پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی، تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری، نظریه های خودکارآمدی، رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی، پایان نامه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *